ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

เนื่องจากทางเว็บไม่สามารถประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่มากให้ครบถ้วน สมบูรณ์ อีกทั้งเครื่องหมายการค้า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทางเว็บ จึงไม่สามารถประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในทุกๆ ส่วนที่มี ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ sincerediamonds.com ทั้งหมดได้ และในบทความประกอบบนเนื้อหาของบทความนั้นๆ และถ้าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่กล่าวซ้ำ ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของเนื้อหาและการนำเสนอให้กระชับ และน่าสนใจ ของเนื้อหา

การขออนุญาตทำซ้ำ (ทำสำเนา คัดลอก) ดัดแปลง (ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่) หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน จำหน่ายแจกจ่าย) เว็บไซต์ sincerediamonds.com (http://www.sincerediamonds.com) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ โครงสร้าง ตาราง การจัดเรียง และ/หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฎในเว็บไซต์ หรือทั้งหมดของเว็บไซด์ ซาบซ่าส์ดอทคอม นี้ ตามประมวลกฎหมายปี 2537 ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำ คัดลอก ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ารูปแบบใด หรือสื่ออย่างใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ถือเป็นความผิดละเมิดลิขสิทธิ์

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทาง ปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บ ทางเว็บจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ในกรณีที่ต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใด เช่นข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ โครงสร้าง ตาราง การจัดเรียง และ/หรือบางส่วนขอทางเว็บไซต์ไปใช้ ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากทางเว็บเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับอนุญาตโดยวิธีการอื่นๆ ที่ทางเว็บได้รับทราบแล้ว ท่านสามารถติดต่อทางเว็บโดยส่งอีเมล์มาที่ sookjai2you[@]hotmail.com

อนึ่ง ระบบต่างๆ รูปภาพ บางส่วนได้นำมาเว็บไซต์ที่แจกฟรี ฟรีภาพ ฟรีระบบ ซึ่งมีนักพัฒนา นักเขียนโปรแกรม ได้ออกแบบ จัดทำขึ้นมาเพื่อนำมาแจกจ่ายให้ใช้กันฟรีๆ ซึ่งระบบที่ทางเว็บได้นำมานั้น บางระบบได้นำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ดีขึ้น บางระบบยังคงสภาพเดิม ซึ่งทางใครที่เป็นนักพัฒนา นักเขียนโปรแกรมที่เห็นระบบดังกล่าว ต้องรู้ หรือทราบว่า เจ้าของโปรแกรมที่แท้จริงเป็นใคร ใครเป็นผู้พัฒนา ซึ่งทางเว็บไม่สามารถระบุบุคคลที่เขียน หรือพัฒนาระบบต่างๆ ได้หมด จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอขอบคุณนักเขียน นักพัฒนาระบบที่แจกจ่ายกันฟรีทุกท่าน และทางเว็บยินดีให้ความร่วมมือกับนักเขียน นักพัฒนาระบบทุกท่าน หากท่านต้องการให้ทางเว็บช่วยเหลือ

ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าว หรือแจ้งให้ทราบ